'''VKB schůze 20. 1. 2020'''

From Vasulka Kitchen Wiki
Jump to navigation Jump to search

Přítomní: Tomáš Ruller, Terezie Petišková, Jana Horáková, Marika Svobodová, Miloš Vojtěchovský, Nikol Strobach, Matěj Kotouček, Ondřej Merta, Lenka Dolanová Zápis: Lenka Dolanová

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A NOVÍ ČLENOVÉ - odlouhlaseno - členské příspěvky 1500,- od stávajících členů, co se týče dalších budoucích členů, ještě se prodiskutuje (např. slevy pro studenty)

- splatnost do konce února 2020 – JAK SE TO BUDE PLATIT?

- přihlásili se noví členové Michal Kindernay, Radim Procházka – najít jejich přihlášky ZMĚNA STRUKTURY SPOLKU

- změna statutárního orgánu, v tuto chvíli je jím předseda - 1. varianta: doplnění 3 místopředsednických postů, 2. varianta: vznik trojčlenného statutárního orgánu, definovat jednotlivé zodpovědnosti

- zkonzultovat nový návrh stanov – zajistí Dům umění

- další otázky: 1/ rada je volená z členské základny nebo 2/ vzniká organicky ze stávajícího společenství - otázka, zdali má členská základna volit radu nebo zdali nové členy rady navrhují a schvalují stávající členové rady

- Terezie: systém široké členské základny je nefunkční, členové se nebudou orientovat v systému fungování spolku

- Tomáš: v návrhu nových členů jsou víceméně jenom odborníci

- Tomáš: v současnosti je nejvyšším orgánem členská základna, v okamžiku, kdy přijmeme nové členy, je otázka, zdali budou mít tyto pravomoci či ne, rada v současnosti tříčlenná s předsedou

- Terezie: protinávrh: členská základna nevolí radu, radu volí rada, která tedy volí sama sebe, její součástí je výbor 3 členů

- Babuta: jaká jsou očekávání spojená se změnou struktury a stanov?

- Ondřej: jaká je představa o členech – široká členská základna, nebo spíš užší a odborná

- Jennifer: je potřeba přesněji popsat kompetence členské základny, rady atd., demokratické principy a průchodnost by měly fungovat na všech úrovních, do čeho se to má transformovat

- Terezie: hlavní cíle = pracovat s archivem Woodyho Vašulky – chápe jako základ činnosti + současné další aktivity – udělat praktickou změnu tak, aby lidé, kteří budou spolek vést, měli praktické kompetence

- grant na archivy, který má na starost Babuta, je pod Vašulka Kitchen Brno – Babuta žádá, aby měla kompetenci řešit samostatně projekt

- ze současných členů vznikne nová rada, otázka, zdali jsou mezi námi členové, kteří nechtějí být členové rady, ale chtějí být jen běžní členové (Matěj)

SHRNUTÍ

- Terezie: mít 3 statutární orgány znamená, že jim to zjednoduší činnost, jsou schopni spolupracovat, mají stejné kompetence a pravomoce, Babuta dodává, že o všem stejně bude rozhodovat rada, usnesení musí odhlasovat

- Miloš: je dobré, aby o některých věcech by rozhodoval výbor

- Tomáš: otázka, v čem nevyhovuje stávající struktura?

- Ondřej: myslí si, že by měl být jeden člověk, který veřejně reprezentuje VKB

- otázka na Tomáše, zdali a jak by to ovlivnilo jeho činnost ve VKB, kdyby nebyl předseda

- ZÁVĚR: předseda nebude členem výboru, ale bude to čistě reprezentativní funkce (Tomáš) + vznikne 3 členný výbor, který má základní pravomoce (Marika, Babuta, Jennifer), členové VKB jsou členové rady, pokud se toho někdo nevzdá (členství v radě se vzdává Matěj), dále jsou běžní členové, jejichž počet je teoreticky neomezen (přijímání nových členů schvaluje rada?), běžní členové nemají žádné pravomoce (nevolí radu), rada se obměňuje tak, že členové rady navrhují a přijímají další její členy: S TÍMTO VŠICHNI SOUHLASÍ HLASOVÁNÍM - otázka, zdali je Viktor pořád členem, případně členem rady - otázka je, proč nechodí na schůze a za jakých podmínek by se chtěl nadále zúčastnit činnosti VKB, odsouhlaseno, že Viktor zůstává členem

- otázka zdali verbovat členy na projekci Vašulka Efekt nebo ne, lépe si vybírat a oslovovat potenciální nové členy přímo než nabízet členství plošně komukoliv

- Ondřej: další působení Bastl Instruments v rámci VKB bude nově definováno

ÚKOLY:

- připravit nové stanovy, zpřesnit formulace, zkonzultovat s odbornicí na spolky, aby to bylo právně v pořádku, do 14 dnů příprava textu – zajistí Dům umění - , poté bude elektronické hlasování

- Jennifer: vyřešit způsob komunikace – návrhy se mají sbíhat k jednomu místu (kam?), je potřeba se vyhnout chaotickému zahlcování všech množstvím e-mailů

- další výstavy ve VKB: otázka financí a časových možností, je možnost napsat grant

- Tomáš: navrhuje uspořádat další akci o Vašulkových, v rámci premiéry filmu (?), více oficiální, komponovaná akce – pustit výběr z Vašulkovy tvorby

- Marika: Adéla Komrzý natočila film o českém videoartu Viva video, bude se promítat ve Skale, podívat se na film a případně se propojit s projekcí

sepsala Marika