VKB schuze 13.6.2019

From Vasulka Kitchen Wiki
Jump to navigation Jump to search

Zápis zo schôdze spolku VKB, 13.6.2019, Brno

prítomní: Tomáš Ruller, Jennifer Helia DeFelice, Terezie Petišková, Marika Svobodová, Nikol Štrobachová, Matěj Kotouček, Miloš Vojtěchovský, Lenka Dolanová (skype), Jana Horáková, Barbora Šedivá, Ondřej Merta neprítomní: Viktor Pantůček zápis zo schôdze: Monika Szűcsová overovateľ zápisu: Tomáš Ruller

Program:

Informace a dílčí ujednání (stav změny sídla, otvírací doba v září, případně další...)

Stav změny sídla – schválené Radou města, do konca června sa očakáva informácia od mesta. Ďalším krokom bude podanie na Súd – registrácia otvírací doba v létě – zatvorené v srpnu, zahájenie činnosti zase až so zahájením programu DUMB, tj. od 25.9.2019 otvírací doba v září – (program na září je z pohľadu Bastl plánovaný až od 25.9.2019; ďalšie akcie – diela Steiny) doplniť fotografie a anotácie o členoch spolku – v súčasnej dobe to na webe nie je (spraví Miloš Vojtěchovský) potreba vytvoriť hlavičkový papier pre spolok Vašulka Kitchen – Monika požiada Karla Bařinu účet na Vimeo pre účely Vašulka Kitchen – kvôli úložnému priestoru (PLUS verzia (5G týždenne, 7 US$ mesačne) na akcie Bastl instruments je potreba odkazovať ako na Noise Kitchen Brno

Dohoda o spolupráci mezi DUMB a VKB - niektoré týkajúce sa body sú zhrnuté v rámci bodu č. 5 Struktura VKB a činnost spolku

bol predložený návrh provozního řádu, p. Ruller poskytol poznámky, potreba zapracovať (p. Ruller) – plán finalizovať do konca mesiaca červen. potreba upresniť provozní podmínky s ohľadom na otváraciu a provozní dobu DUMB informácia o sídle spolku VKB v DUMB – viditeľne umiestnené na budove DUMB plagáty s programom Vašulka Kitchen by mohli byť umiestnené pri vchode do DUMB (spoločne s programom DUMB) od září bude program VKB umiestnený na banneroch DUMB spoločne s programom DUMB (pred budovou)

Rozpočet MMB na rok 2019 ( v příloze zasílám orientační návrh všech tří splátek k diskuzi a projednání)

splátka rozpočtu MMB na rok 2019

hlasovanie o schválení 1. splátky rozpočtu MMB na rok 2019: za hlasovali: všetci prítomní členovia spolku proti hlasovali: - zdržali sa: -

splátka rozpočtu MMB na rok 2019 – diskusia o nasledovných položkách:

potreba počítať s extra nákladmi na výstavu Christiana Doellera (tiráž, tištěné pozvánky, preklad textu k výstave (Marika napíše v ČJ), fotografická dokumentácia) nákup softwaru – antivir a Adobe Indesign (7,500 Kč) – skúsiť nainštalovať Adobe z FaVU a nájsť lacnejší antivir zálohovanie dát Vašulkových archívu – technik DUMB navrhuje sieťový systém (krabička); p. Ruller skúsi zabezpečiť archivačný priestor z FaVU doplniť do rozpočtu 10,000 Kč odmenu pre Babutu doplniť do rozpočtu nákup licencie Vimeo cca. 1,800 Kč /rok


Granty na rok 2020 (MK, Norské fondy, MMB, Višegrádský fond...)

MK (Ministerstvo kultury) – napíše Marika a Babuta v zmysle získania financií na doprovodný program Vašulka Kitchen na rok 2020 Norské fondy – budú vyhlásené, termín nie je známy. Bude sa ale podávať. MMB – bude sa podávať aj na 2020 Višegrádský fond


Struktura VKB a činnost spolku:

členstvo VKB Juraj Machálek (dočasne sa vzdal členstva, z časových dôvodov) Adéla Kudlová (navrhnutá Milošom Vojtěchovským) – schválenie jej prijatia do spolku sa posunulo až na termín po zrealizovaní konferencie Digitální sbírky v říjnu všetci členovia spolku by mali formulovať náplň svojej činnosti v spolku (2 odstavce s dvoma oddielmi: koncepčná rola z pohľadu verejnosti a interná rola v rámci spolku)

ak niekto v spolku napíše grant na projekt, ktorý je schválený, stáva sa automaticky garantom projektu (koordinácia činnosti, iniciatíva k organizácii schôdzí a podobne); ostatní členovia spolku sa môžu na projekte spolupodieľať podľa potreby z pohľadu DUMB bola daná výzva, že od VKB by malo poskytnúť lepšiu oporu, partnera k Marike Svobodovej, ktorá reprezentuje DUMB. K tomu je ale potreba, aby niekto vedenie spolku zabezpečil z pohľadu manažerskej role na plný úväzok (historicky túto funkciu zastávala Jennifer). Potreba sa dohodnúť nejpozději na najbližšej valnej hromade spolku v září. návrh od Jany Horákovej – v prvom rade by sa mal najať niekto, kto napíše grant na každodenné fungovanie spolku (energie, provozní plán VKB, kontrola plánu akcií VKB (konferencie, projekty a iný program) atp.) – toto potom schváli spolok VKB. Ďalší človek by mal fungovať v roli hlídaní dobrej organizácie VKB (marketing, zdieľanie komunikácie VKB, zapojenie v akciách z pohľadu potreby miesta, termínu, fotografa a pod.)


Konference Digitální sbírky v říjnu (Mezinárodní kolokvium: Umělecké sbírky digitální epochy v galerii a muzeu, Dům umění města Brna, 22. - 23. říjen 2019)

Stav konferencie, obsahovo, organizačne: uskutočnilo sa stretnutie o očakávaniach od konferencie v Prahe s Tereziou Petiškovou Adéla Kudlová bola prizvaná k spolupráci na organizácii a ponuku prijala

Key speakers: plán je pozvať 4 key speakers Reakcie na výzvu (open call) chodia na email kolo@vasulkakitchen.org – Miloš Vojtěchovský prepošle emaily, ktoré boli zatiaľ obdržané. Nikto iný zo spolku nemá prístup k emailom za účelom kolokvia (kolo@vasulkakitchen.org) rozoslané pozvánky na open call boli Milošom Vojtěchovským Miloš Vojtěchovský má poslať na spolok informácie o tom kto bol oslovený, aký je stav oslovenia, aký je stav organizácie konferencie dohodnutý zatiaľ do role key speaker len Dušan Barok, ktorý bol adresne oslovený (potreba financie na jeho ubytovanie, ostatné si zabezpečí sám zo štipendia) ďalší možní účastníci do panelu: Barbara Büscher (bez príspevku) rozpočet: 70,000 Kč (Agosto), 30,000 (DUMB – tu stačí upresniť účel financií s DUMB na začiatku září) role členov spolku v rámci organizácie konferencie: Miloš Vojtěchovský zastreší z hľadiska organizácie ako garant projektu; ostatní organizátori - Adéla, Monika a Babuta (podľa časových možností) a na základe úvodných inštrukcií a informácií od Miloš Vojtěchovského