VKB schuze 17.12.2019

From Vasulka Kitchen Wiki
Jump to navigation Jump to search

VKB 17. 12. 19 - od 10.00

Přítomni: Tomáš Ruller, Terezie Petišková, Miloš Vojtěchovský, Marika Svobodová, Nikol Štrobachová, později se dostavila Barbora Šedivá Omluveni: Jennifer DeFelice, Jana Horáková, Matěj Kotouček, Lenka Dolanová Nepřítomni: Viktor Pantůček, Ondřej Merta

Předseda předložil následující program


1) KONTROLA ÚKOLů

2) REKAPITULACE ROČNÍ ČINNOSTI: - hodnocení kolokvia

                                     - statistika a hodnocení programu
                          	          - ročenka 

3) HOSPODAŘENÍ 2019: - rozpočet kolokvia

                 	- rozpočet spolku
                 	- účtování grantů
                 	- sponzorské příspěvky, dary

4) VÝHLED FINANCOVÁNÍ 2020:

                 	- granty
                 	- sponzoři
                 	- dary

5) PROGRAM: - 2020 - I. kvartál

                 	- II. kvartál
                 	- letní provoz
                 	- podzim
         	- 2021+ (dlouhodobý výhled)

6) STRUKTURA: - organizace činnosti spolku

          	- organizace činnosti centra
          	- plán a postup změn 

7) RůZNÉ

Trezie Petišková navrhla začít hodnocením kolokvia - bod 2) než se dostaví opozdivší se Barbora Šedivá a po jejím příchodu zařadit bod 5) aby se stihl projednat tento návrh byl přítomnými akceptován

REKAPITULACE ROČNÍ ČINNOSTI: - hodnocení kolokvia - ročenka

Kolokvium

Miloš Vojtěchovský

neudělala se fotodokumentace, do příště pořešit

Marika Svobodová grant Státní fond kultury se napsal na knižní fond místo publikace z kolokvia (další termín je 20.2.) na kolokvium se vybralo 140,000 Kč a 120,000 se reálně utratilo = 20,000 zbývá na začátek roku

- závěr diskuse: příští grant by mohl být na sborník příspěvků z kolokvia, je tam stěžejní termín, ideálně získat příspěvky dopředu (kolektivní monografie) ve spolupráci s AGOSTO, UMPRUM, FaVU (březen, s nimi začít), MUNI Miloš Vojtěchovský zmínil že část přednášejících mu poslala materiály, které uložil nebo uloží na webu a část zvukových nahrávek přednášek je tam také.. některé nahrávky nejsou technicky moc dobre..

Miloš Vojtěchovský se zeptá na CESNET (systém pro ukládání dat) https://du.cesnet.cz/cs/reference/start

předseda předložil mailem návrh na čestné členství některých účastníků - např. Gaby Wijers ?

- závěr diskuse: až v momentě, kdy bude rozjednaná nějaká forma konkrétní spolupráce: např. mezinárodní grant

Požádat Jennifer o report z cesty do LIMA a na Island (realizovaných z podpory FaVU)

Ročenka

Miloš Vojtěchovský Špatně formulované: není to ročenka, je to brožura Měla by tam být aktuální organizační struktura (tisknout se bude v lednu) Široké použití pro kohokoliv, napůl informativní, napůl propagační Kritizuje pozice, které jsou uvedené v ročence (připojuje se MS a BŠ) Stačí 3 popsané funkce potřeba doplnit: sekretariát + kontakty

Tomáš Ruller Nesouhlasí: Mělo by to být také shrnutí činnosti roku 2019 předkládá návrh upřesnění - viz příloha: nesouhlasí s kritikou uvedených pozic, považuje za korektní aby bylo podle skutečnosti uvedeno, že Viktor Pantůček byl členem rady (do září 2019), zatímco Barbora Šedivá (od října 2019)

Statistika a hodnocení programu nebyla probrána

Dostavila se Barbora Šedivá


STRUKTURA: - struktura spolku - organizace činnosti

Terezie Petišková přednesla stanovisko DUMB:

navrhuje model organizace VKB tak jak funguje ve spolku 4AM (PRAHA): rozložení vedení do tříčlenné rady, kde má každý stejné kompetence a pravomoce, možné je ustavení jakési umělecká rady oddělení spolkové činnosti a výkonu centra (jak navrhl předseda - viz příloha) považuje za zbytečnou komplikaci zmínila možnost řešit s městem prominutí energií na dotaz předsedy: jakou kapacitu úvazku DU počítá poskytovat VKB ? pro činnost Mariky Svobodové maximálně čtvrt úvazek definitivní rozhodnutí podle výsledku grantu

předseda Klíčové je zajistit z grantů také finance pro Barboru a Jennifer

Barbora Šedivá Napsala projekt, grant na MKČR - Vašulka Kitchen Brno_Archive, snaží se na své aktivity ve VKB získat finance, měla by to být jen dílčí úloha na celém projektu VKB Nechce se stát fundraiser, ale chce být členkou rady Potřebuje mít pravomoc podepisovat dokumenty související s realizací projektu Vašulka Kitchen_Archive, být kontaktní osobou pro projekt I v koncepční radě, chce mít pravomoc manipulovat svobodně s grantem

předseda tyto pravomoce už Jennifer, Marika i Barbora prakticky mají je potřeba jen dotáhnout administrativně některé formality co dobře nefunguje je vzájemná komunikace a administrativa spolku navrhuje, aby se oddělily placené “zaměstnanecké” výkony od víceméně „dobrovolné” spolkové činnosti, rada by měla fungovat víc v roli koncepční viz návrh v příloze

Terezie Petišková Barbora se rozdělí s Marikou a Jennifer o administrativní práci Stěžejním bodem práce Barbory by měl být archiv


Barbora Šedivá ve FR jsou různé úkoly, je třeba si je smysluplně rozdělit (ideálně mezi „statutáry“) některé granty můžeme psát my, např. Norské fondy dát napsat někomu jinému, Předseda s radou by měl řešit finanční koncepci

předseda Měl by být pro každou oblast činnosti ve spolku jeden člověk, který by měl mít o dané oblasti přehled a koordinovat ji - to platí i pro finance, koordinaci grantů a FR

Barbora Šedivá přehled o celé činnosti by měla mít rada


Miloš Vojtěchovský Je zásadní, že prostor vznikl v DU, mělo by to být v harmonii s tím, co dává smysl Domu umění, aby to bylo přínosem pro obě instituce

Marika Svobodová Rada by měla přijímat podněty od umělecké a koncepční rady, ale ve finále by měla mít poslední slovo, rozhodovat

Terezie Petišková Rada by měla mít exekutivní a zároveň koncepční kompetence, je třeba pro ně vytvářet materiální a jiné podmínky, dát jim důvěru Zformuluje návrh na změnu struktury za DU a pošle k hlasování

Miloš Vojtěchovský nová rada by měla zformulovat obecně koncepci činnosti pro příští rok

závěr: schůze nebyla pro nedostatek přítomných členů usnášeníschopná, rozhodování proběhne formou elektronického hlasování, kde budou předloženy dva návrhy:

Tereza: tříčlenná rada, výkonná exekutivní, koncepční, stautární (návrh Jennifer, Barbora, Marika), poradní orgán je umělecká rada, která dává podněty, návrhy apod. Rada bude přijímat podněty od umělecké (popř. jiné) rady, ale bude moci rozhodovat.

Tomáš: tříčlenná rada, výkonná, která je za svou činnost honorovaná a řeší administrativní, výkonné, provozní, organizační záležitosti a je podřízená umělecké radě, která spolek reprezentuje a vytváří koncepční práci.

DALŠÍ PROGRAM:

Miloš Vojtěchovský Navrhovaná rada by měla přijít s rámcovým, programovým návrhem

Marika Svobodová omezit činnost podle reálných možností rady, dát ji nějaký tematický rámec, program promyslet Rezident v červnu Grant na archiv – začít ho důsledně zpracovávat Rozvoj odborné činnosti – publikace (kolokvium) Spolupráce s edukačním oddělením v domě umění, program pro střední školy, velký potenciál, workshopy ve spojení s Bastl Instruments Doplnit jiným programem Obměna výstavního programu – současní autoři, propojit se s rezidenty Agosta, FaVU (zahraniční experti)

Tomáš Ruller Oslovil Michala Klimeše SGI/HP (bývalého sponzora Hi/Tech výstav) k obnovení spolupráce a podpory (potřeba poslat info pack) Pokusí se vyjednat podporu přes Zdeňka Mezihoráka Je připraven jednat s Avastem, čeká na slíbený kontakt od Mariky Projednal s děkanem znění smlouvy s FaVU - bude poskytovat úložiště, mimo již dohodnuté možnosti podpory mezinárodních kontaktů se pokusí poskytnout finanční podporu koordinátora, TR navrhuje Jennifer Zpracoval před rokem návrh smlouvy s NFA podle vzoru AVU (visí na NFA) Light Revisited má jít ve druhé polovině roku do Bratislavy Přes Ninu Zelenou je vyjednána možnost spolupráce s Domem Romské Kultury

Barbora Šedivá do konce roku snad projedná s NFA novou smlouvu, která vychází ze smlouvy s FaVU

Miloš Vojtěchovský navrhuje rozvinout program do oblasti počítačových her koordinovat projekci filmu o Woodym ve Scale (TIM MU?) - Radim Procházka Marika Možnost zapojit NFA - Pásmo Woodyho filmů - vyjednat ve smlouvě nárok na trvalou licenci

HOSPODAŘENÍ:

předseda připomíná nutnost seznámit s výsledky hospodaření Marika Svobodová hospodaření spolku a jednotlivé rozpočty jsou k dispozici na sdíleném disku

je třeba pokrýt první část roku, než dojdou granty - cca 3 měsíce: 
služby, FASTR, Markéta 13 – 15,000,- měsíčně = 50.000,-
      = sehnat 30,000,- na provoz (z rezervy je použitelných cca 20,000,-)

Miloš Vojtěchovský navrhuje členské příspěvky, aby se, mimo jiné, ověřilo, že členové o své členství stojí, symbolické vyjádření solidarity nevidí snahu ze strany některých členů navrhuje 1,500,- ročně

Tomáš Ruller namítá, že nehonorovaní aktivní členové sponzorují činnost spolku víc než dost

RůZNÉ

Terezie Petišková

Chystá se nový web, více propojený s VKB i na sociálních sítích připravuje se užší spolupráce s edukačním programem VKB bude zahrnuto do stálého programu DU řeší se informační logo VKB ve vchodu a zviditelnění na bannerech Další postup: DU navrhne variantní strukturu fungování spolku Rada do konce roku zpracuje rámcový návrh programu (31.12.) Proběhne hlasování Miloš Vojtěchovský - zmínuje nutnost správy a rozvoje stávajícího webu a spuštění studijního prostředí wiki vasulka https://wiki.vasulkakitchen.org/Main_Page ukončeno 12.15