VKB schuze 19.4.2018

From Vasulka Kitchen Wiki
Jump to navigation Jump to search

Zápis z členské schůze spolku Centrum umění nových médií – Vasulka Kitchen Centrum umění nových médií – Vasulka Kitchen z.s. Kalvodova , Brno

19.4. 2018, 12:00; Dům umění města Brna

Předseda členské schůze a svolavatel: prof. arch. soch. Tomáš Ruller

Zapisovatel: Mgr. Juraj Machálek

Ověřovatelé: MgA Jennifer Helia DeFelice, Mgr. Marika Svobodová

Přítomni: prof. arch. soch. Tomáš Ruller, MgA Jennifer Helia DeFelice, Mgr. Viktor Pantůček Ph.D., Mgr. Terezie Petišková, Mgr. Marika Svobodová, doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D., Mgr. Miloš Vojtěchovský,

Nepřítomni: Mgr. Lenka Dolanová, Ph.D. Navrhuji jmena bez titulu

Program schůze:

Zahájení, prezence a kontrola usnášeníschopnosti Předseda spolku prof. arch. soch. Tomáš Ruller zahájil schůzi. Přivítal přítomné, kteří byli uvedeni do zápisu a schůze byla shledána usnášeníschopná.

Úvodní slovo, představení programu schůze Předseda přivítal nové členy spolku a představil program schůze. Navrhl pro budoucí schůze projednat a následně schválit formální jednací a volební řád.

Po diskusi o aktualizaci a doplnění stanov, bylo odsouhlaseno vykonat všechny formální náležitosti najednou. Tzn. změna sídla spolku proběhne zároveň se smlouvou o výpůjčce, jako náhle skončí smlouva p. Rybářovi. Po diskusi o složení Rady spolku bylo odsouhlaseno rozšíření Rady spolku. Na nové členy Rady byli navrženy: - za Dům umění města Brna Mgr. Marika Svobodová, - na návrh předsedy spolku doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. Obě kandidátky byli členskou schůzí schváleny. Změna stanov ohledně Rady spolku bude zavedena zároveň se změnou sídla.

Čestné členství Členská schůze se po krátké diskuzi usnesla na: zavedení statutu čestného členství do stanov spolku, z důvodu snadnější usnášeníschopnosti členské schůze.

za čestné členy zároveň navrhuje oslovit: Steina a Bohuslav Wooody Vašulka, Chris Hill, Kristin Schevig,.... v budoucnu jednat o dalších členech. .(KDO je osloví?) Rozhodnutí o změně sídla na DuMB

Změna sídla byla projednána částečně v předchozím bodě, schůze změnu odsouhlasila.

Rekapitulace a představení současného stavu projektu Vašulka Kitchen Brno

Předseda informoval schůzi o podepsání smlouvy o dotaci s MMB a výši splátek i opravené chybě ve smlouvě. Informoval o splnění povinnosti daňového přiznání spolku a odevzdání účetních uzávěrek dle zákona.

Tereza Petišková navrhla paní Fučíkovou jako kontrolorku čerpání dotace od MMB a požádala o zaslání poslední verze smlouvy. Požádala rovněž o ošetření bodu smlouvy o hrazení energií. P. Fučíková bude oslovena a napíše žádost o rozšíření o položku energií.

Dále se členové usnesli, že:

- je třeba zjistit možnosti dofinancování 30% dotace, ošetřit informace ohledně přerozdělení financí a pohlídat správnost vyúčtování grantu. (KDO?)

- je potřeba vytvořit doplňující smlouvu, která bude zahrnovat provozní řád o energiích. Provozní řád by měl zahrnovat také požární a bezpečnostní řád, vstup do objektu. Prodiskutovat s BOZP pracovníkem Domu umění, vytvořit krátkodobou a dlouhodobou variantu.

- zjistit investiční zatížení ohledně úpravy prostor – s p. Fučíkovou, propočítat sdílení nákladů na energie v rámci sdílených prostor archivu.

- uzavřít DPP s p. Fučíkovou ohledně spolupráce.

- vypracovat a zkoordinovat harmonogram stavebních prací se splátkami dotace od MMB. (KDO?)

- uvedení Vašulka Kitchen na web Domu umění a v souvislosti s tím spočítat náklady na fungování VK v rámci Domu umění. (KDO?)

Strategie VK v tomto bodu se po diskusi schůze usnesla:

- koncepce strategického plánu na 3 roky a koordinace grantové činnosti. .(KDO?)

- jako nejdůležitější je schůzí určeno zdárně zahájit provoz archivu a průběžně koncipovat program na další roky.

- návrh konceptu zahájení provozu. (KDO?)

- zřízením webové stránky bude pověřen Lloyd Dunn, jehož koncepci bude s Lloydem Dunnem komunikovat M. Vojtěchovský a Jennifer. Domluvený Honorář za grafický návrh a editační funkční systém v prostředí Drupal je (min). 20 tisíc Kč. Kdo pošle objednávku?

- zjistit možnosti financování VK do budoucna. Evropský program Kreativní Evropa pro rok 2019 žádat nebudeme. Zaměření na lokální granty MKČR (např. 3-letý program na archivní věci), JMK, MMB, Americká ambasáda atd.(KDO?)

- navrhnout koncepci otevření/zahájení /KDO?)

- zvážit podání žádosti na Norské fondy v obnovené spolupráci s Vasulka Chamber, případně s Moholy-Nagy University v Budapešti. (Miklos Peternak)

- do konce měsíce ?? kterého?? VK dodá elektronicky Domu umění koncept/vizualizaci řešení prostor archivu a rozpočet na čerpání dotace – v základních mantinelech podle splátek dotace. Osobní setkání bylo naplánováno na 2.5. v 13:00.

- členské příspěvky se pro nejbližší období vybírat nebudou.

- jako hlavní cíle byly určeny: zajistit pravidelný provoz Vašulka Kitchen pro veřejnost??, výstavní progam v prostorách VK, funkční archiv, pravidelné přednášky/výuka, využívaní prostoru školami, či veřejností.

Ukončení schůze


V Brně, 19.4.2018