VKB schuze 4.3.2021

From Vasulka Kitchen Wiki
Jump to navigation Jump to search

SCHŮZE SPOLKU VAŠULKA KITCHEN BRNO, 4. 3. 2021 16:00

PŘÍTOMNÍ: Jennifer Helia De Felice, Tomáš Ruller, Marika Svobodová, Barbora Šedivá, Ondřej Merta, Lenka Dolanová, Terezia Petišková, Miloš Vojtěchovský NEPŘÍTOMNÍ: Jana Horáková

ZÁPIS: Gabriela Štvrtňová

VÝBOR SPOLKU: Marika Svobodová, Barbora Šedivá, Jennifer Helia De Felice


Navrhované body programu schůze výborem VKB (M. Svobodová, B. Šedivá, J. Helia De Felice)

1. Stručná rekapitulace minulého roku a vyúčtování grantů.
 2. Přehled podaných grantů na rok 2021, podrobně viz drive: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/119lLvIRRBJOlmUVp3DliqOcY2QWQCnFJ

3. Přijímání nových členů, agenda

4. Diskuze nad programem v roce 2021, návrhy členů na program, který by chtěli realizovat

5. Aktuální termíny a realizace:  Zapojení do programu Brno Art Week, termín přihlášení do 5.4. Přihlášení do programu k muzejní noci Termín pro rezidenta VKB: 15.9-15.10


Marika Svobodová shrnuje činnost roku 2020. Vše je v přehledu činností za rok 2020, který byl odevzdán na město v rámci vyúčtování dotace Statutárního města Brna a přeposlán emailem členům spolku.

Grant Státního fondu kultury na rozšíření knihovny: Seznam pořízených knih je na disku na Googlu. Knihy jsou prezenčně k dispozici ve studovně VKB v běžnou otevírací dobu. Všechny jsou zaevidované a zapsané, a to včetně knih, které VKB daroval Miloš Vojtěchovský.

Grant Státního fondu kultury na vydání publikace: výběr příspěvků z kolokvia, projekt M. Vojtěchovského. Kniha vydána v prosinci 2020, rozeslána do knihoven, Artmapy a recenzentům. Honoráře za publikaci (grant SFK) byly pro autory, kteří napsali příspěvek přímo pro publikaci. Autoři článků, které byly pouze přejaty, vypláceni nebyli. Všichni autoři jinak dostali honorář 5 tisíc korun. Miloš jako editor, autor koncepce a překladatel měl svůj vlastní honorář. Každý člen spolku VKB může mít jednu svou knihu za symbolickou částku, kterou uzná za vhodnou. Knížka je k dispozici ve VKB.

Nabídka edukačního oddělení Domu umění na tašky Vašulka Kitchen, která by obsahovala různé materiály (katalogy, vydanou publikaci). Celá taška by se prodávala za peníze v hodnotě obsažených předmětů v Domě umění. VKB by si musela natisknout na své náklady tašky.


PRŮBĚH ROKU 2020

(Marika Svobodová): Na začátku roku uvedení dokumentu Efekt Vašulka v kině Art, projekce uctění památky Woodyho Vašulky, festival Nahých forem pořadaný Lenkou Klodovou. Po uzavření galerií v březnu 2020 přerušena rezidence Haraldura Karlssona, místo ní uspořádán online workshop, kdy Karlsson v rámci jednoho a půl měsíce nabízel vzhled do vlastního tvůrčího procesu. Workshop hodnocený jako úspěšný, ukázal, jak v této době pokračovat dále.

V létě výstava Petra Válka doplněná řadou performancí a akcemi jiných autorů. Výstava se pak přesunula do Bludného kamene a Východočeské galerie v Pardubicích. Jednalo se o projekt Miloše Vojtěchovského a Miloše Merty a vzbudil velkou pozornost zájemců.

V průběhů léta akvizice publikací a příprava a redakce odborné publikace.

Na konci léta, kdy došlo opět k uzavření galerií, dotace z programu Digitalizace Ministerstva kultury – částka ve výši 350 tisíc korun. Realizovaly se online workshopy, prezentace, přednášky s českými i zahraničními autory – Derek Holzerem, Helenou Lukášovou, z jejíhož workshopu vznikla výstava v okolí Domu umění města Brna. Jednalo se o sochy ve veřejném digitálním prostoru, které návštěvníci hledali a mohli s nimi různě manipulovat. Kladná je především mezinárodní a mezigenerační účast.

Následoval workshop pro děti s Markétou Lisou, z něhož bude brzy následovat online výstup, v budoucnosti přístupný na webu. Dále se konaly workshopy s Nikol Štrobachovou pro děti a s Jiřím Suchánkem pro mladší dospělé.

V rámci spolupráce s edukačním oddělením Domu umění vznikly edukativní listy pro různé věkové kategorie. Má o ně zájem i Národní galerie na Islandu a další tamní lokální galerie.

Performance proběhly dvě: 1) polská skupina WIDT, dvojice autorek, která kombinuje elektronickou hudbu s živým zpěvem. 2) Dále německá dvojice STRWÜÜ, kteří byli na rezidenci v Dome umění. Připravili instalaci ve VKB, která fungovala jako site-specific dílo fungující jak fyzicky, tak virtuálně.

Proběhla prezentace ScreenSaverGallery s Bárou Trnkovou. B. Trnková byla také přizvaná ke spolupráci na projektu Digitalizace, pomáhala s koordinací. Spolupráce se osvědčila a v případě obdržení nové dotace se předpokládá další spolupráce.

Některé projekty se nepodařilo uskutečnit, například výstava Matthewa Ostrowskiho, který poslal dvě umělecká díla do Archivu VKB. Přesouvá se na tento rok.

(Jennifer De Felice) Projekt Digitalizace: Rozšíření týmu, vyplácení honorářů (150 000 tisíc z grantu Digitalizace). V současné chvíli se připravuje návrh na druhé kolo v rámci programu Digitalizace, které se týká vysílání do zahraničí (obsah programu MK ČR). Jennifer by se ráda zaměřila na tvorbu internetové platformy, která bude pracovat s audiem. Brzy pošle návrh i samotnou výzvu. Musí být podáno do konce března.

(B. Šedivá) Projekt Archiv: V roce 2020 probíhala práce na průzkumech složky od Lenky Dolanové. Obsah archivu zarchivován podle tradičních zásad archivnictví, vytvoření metodiky, lokačního seznamu a přírůstkové knihy na předměty, které VKB získalo od Vašulkových. Ke každé složce je vytvořená excelová tabulka s podrobným popisem, co obsahuje, jaká data a v jakém množství.

Složka L. Dolanové – Zatím jen sumarizační deskriptiva, obecný popis. Lenka Dolanová je musí sama prohlédnout a určit, co je a není třeba archivovat.

Ve spolupráci s Lloydem Dunnem se taky začala programovat databáze. Projekt Archiv byl zkoordinován s projektem Media Live Archive Jany Horákové. Bára Trnková vytvořila fotoarchivaci (použitelná na PR, zároveň vytvořená podle archivářského zákona). Byl zakoupen nový harddisk: některé materiály by totiž měly být uchovávány na bezpečném místě, kde by nemohl nikdo vstupovat bez našeho vědomí. Proběhla komunikace s Ivanem Palackým kvůli problému depozitu, umístění fyzických věcí v knihovně. Poslal návrh umístění v zamykatelných boxech. Nabízí se ideová diskuze, co by z předmětů mělo být volně k dispozici, nebo na vyžádání výzkumníky a studenty.

Úkoly na další rok: práce s databází a spojení s knihovnou. Nová díla mají být zapisována do přírůstkové knihy. Měly by se do archivu získat nové věci. Archiv se může zprostředkovat na plánované výstavě v Domě umění.

Z dotace na Archiv bylo 90 tisíc vyčleněno na provoz, zbytek šel na honoráře, konzultace, honoráře pro autory vydané publikace.

VKB nyní pracuje s poměrně velkou sumou, přestože se jedná o začínající kulturní projekt. Grant od města na celoroční provoz se v roce 2021 zvýšil na 350 tisíc. Čeká se na výsledky grantů z Ministerstva kultury. V současnosti podány granty na Ministerstvu kultury na program, archiv a vydání publikace – překlad knihy Lenky Dolanové do angličtiny, který by obsahoval i textové úpravy.

Členové se shodují, že je třeba vytvořit výroční zprávu, ročenku v digitální podobě. Nebude se tisknout. Dům umění začne od roku 2021 vydávat ročenku, součástí by měl být příspěvek VKB. Je možné vybrat jednu z akcí, kterou prezentovat, nebo přehled činností. Měl by to být sborník na čtení, složený z textů, reflexí zajímavějších programů, které nebylo možné jinak publikovat. Terezie Petišková pošle konkrétní termíny. Grafické práce budou probíhat v průběhu léta.


ROK 2021, VÝSTAVA STEINY V DOMĚ UMĚNÍ

Rezidence Haraldura Karlssona je zarezervovaná na období od 15. září do 15. října 2021. Realizace závisí na tom, jestli bude moct Karlsson přijet.

Jennifer De Felice stojí o další organizování workshopů a edukace. Jedná například s Louisem Fosterem o prezentaci a workshopu nebo Christinou Maldonado o díle Insider. Její projekt je založený na bázi augmented a virtuální reality. Hledá se grantová podpora, například TA ČR.

Příprava výstavy Vašulkových a Gary Hill: Nejprve se uskuteční na Islandu, kde se bude otevírat 11. září 2021. Steina a Gary spolupracují na vzniku nového díla, které bude její součástí, zároveň tam budou ale starší práce všech účastníků. Kurátorský výběr se momentálně vytváří. Zatím nespecifikovaný doprovodný program.

Výstava v Brně by měla být uzpůsobená svému místu, bylo by dobré například zahrnout archiv. Christine Jennifer zašle rozpočet, se kterým na Islandu pracují, jedná se ale vesměs o díla, která nejsou finančně náročná na převoz (videa, která se instalují na klíč v daném prostoru). Kurátorský tým výstavy tvoří Christine, Steina Vašulka, Gary Hill, Haraldur Karlsson a Jennifer.

Dům umění (zatoupený Terezii Petiškovou) iniciativu vítá a bude se snažit dát výstavě prostor. Je důležité znát rozměr výstavy a to, ve kterých prostorách DU se uskuteční. Kvůli současné situaci může být problém se stanovením termínu. Dům umění se snaží výstavy odsunuté z minulého roku udržet, ty ze současného roku se přesunují. Terezie Petišková žádá o základní koncept výstavy: dvě až tři normostrany, pár obrázků, stěžejní díla, informace o termínech na Islandu. Před prázdninami je kvůli grantům potřeba mít hotový výstavní plán Domu umění na následující rok. Je potřeba vytvořit koncept, který je komunikovatelný do anotací aj. Je potřeba zjistit datum konce výstavy na Islandu.

Do výstavy je potřeba zohlednit retrospektivu v Domě umění z 90. let – vystavované věci, dokumentaci.


NOVÉ PROSTORY VKB

Zápůjčka díla Light Revisited: Jsou přerušená jednání s galeriemi. Výstava v Kunsthalle ve Vídní je plánovaná na příští rok na podzim. Závisí to na Weibelovi, počítají s tím, že si Light Revisited půjčí. Light Revisited by podle členů mělo mít svou stálou expozici. Promýšlení získání nových prostorů pro VKB v rámci města Brna.

Možnosti:

Brno jako Evropské město kultury: Podle Terezie Petiškové projekt utichl a není do něj vkládaná energie.

Plán národní obnovy pro Českou pandemii, financováno EU: Dům umění má zájem o finance na transformaci Domu pánů z Kunštátů na živé centrum současného umění, nějaký tamní prostor by mohl být věnován i VKB. Vláda se Plánem národní obnovy bude zabývat v březnu a v dubnu by měl návrh schvalovat EU v Bruselu. Je třeba se v průběhu dubna domluvit, jestli VKB zahrnovat při jednáních na městě.

Akční plán města Brna: neobsahuje Vašulka Kitchen, dala by se prosadit změna. Muselo by to jít přes Odbor kultury. V Akčním plánu nefiguruje ani Brno jako Evropské město kultury.

Plány s výstavištěm jsou také neujasněné. Město s novým vedením ODS obrátilo a snaží se je prodat. Filharmonie Brna není příliš ochotná ke spolupráci, Národní divadlo je případně mnohem flexibilnější.

Členové spolku se shodují na tom, že by se jednalo spíše o nové prostory VKB, nikoliv dlouhodobou zápůjčku. Další scéna VKB v Brně, rozvoj VKB.

Moravská galerie možná zvažuje stálou expozici novomediálního charakteru. Zatím to však vypadá, že se soustředí na užité umění a design. Bylo by dobré se zorientovat, co plánují, v jakém termínu.

Jennifer zmiňuje, že by bylo dobré obnovit Curator in the Kitchen a rozšířit okruh lidí, kteří by dělali kurátorské výběry.


NEDOSTATEČNÁ KOMUNIKACE MEZI ČLENY SPOLKU, REAKCE NA EMAIL MILOŠE VOJTĚCHOVSKÉHO

Podle Jennifer by jako komunikační platforma s veřejností i se spolkem měl fungovat samotný web Vašulka Kitchen. Je dobré reagovat pravidelně posílat zpětnou vazbu výboru. Komunikace by měla probíhat individuálně i zvlášť, je dobré posílat souhrn informací, ale zároveň se aktivně ptát členek výboru. Důraz na newsletter.

Jennifer De Felice nepovažuje za důvodné vše ve VKB centralizovat. Podle Barbory Šedivé by v komunikaci neměla být hierarchie – schůze nemají svolávat jen členky výboru. Rada VKB je obsahová, bylo by dobré, aby členové nečekali, pokud chtějí něco probrat. VKB má model platformy, kde se každý z členů může realizovat.

Možná cesta vytvoření menších pracovních skupin.

Email sice formálně oslovuje všechny členy, ale v závěru s jeho obsahem pracuje výbor. Všichni členové jsou pro velmi důležití a jsou ve VKB z jasného důvodu. Bylo by velká rána, kdyby se Miloš Vojtěchovský vzdal členství, dva velké projekty z loňského programu jsou právě jeho.


NOVÍ ČLENOVÉ

Ztratily se přihlášky osob, které o členství požádaly na začátku roku 2020. Je potřeba tyto lidí oslovit znovu. Tito lidé se Přihlásili před změnou stanov, je potřeba je na upozornit a nabídnout možnosti členství. Jedná se pravděpodobně o Radima Procházku, Jiřího Vanýska, Michala Kindernaye….

Tomáš Ruller se bude starat o personální agendu, Gabriela se pokusí najít staré přihlášky.

Tomáš Ruller zkontaktuje Karla Slacha ohledně filmů s Woodym Vašulkou. Je potřeba stanovit honorář z dotace Archiv. Miloš Vojtěchovský by mohl navrhnout částku, kterou je mu potřeba vyplatit.


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Schůze se usnesla, že rozhodnutí o členských příspěvcích za tento rok je na výboru spolku. Tento rok se budou vybírat dobrovolné příspěvky ve výši 1000 korun, a to z důvodu koronavirové epidemie. Příští rok se příspěvek probere znovu.

Informace o příspěvcích budou poslány emailem.