BEYOND MEDIA TEXTS 2

From Vasulka Kitchen Wiki
Jump to navigation Jump to search


BEYOND MEDIA TEXT je online otevřená mikroantologie českých překladů různých krátkých textů, považovaných pro vývoj umění elektronických médií, digitální kultury a kritických studií medií obecně za důležité. Část překladů vznikla v roce 2006 pro vydání antologie.....která vydána nakonec nebyla. Protože většina kanonických i méně kanonických článků ze zmíněné kulturní oblasti v ani v roce 2021 není dostupná v češtině, zveřejňujeme zde v některé z existujích překladů pracovní verzi a výlučně pro studijní účely.

Antologie BEYOND MEDIA TEXTS 2 je připravena k památce 50ti let, které uplynuly od zahájení The Electronic Kitchen v New Yorku v roce 1971. Půl století je doba, kdy mnohé věci a myšlenky pomalu, nebo rychle upadají v zapomění, často společně s těmi, k nimž patřily. Protože jsou Vašulkovi autoři, kteří ve svých rozhovorech a dílech reflektovali mnoho různých myšlenkových proudů a přiznávají je jako inspiraci, a kteří mnohé z mladších generací přímo, nebo nepřímo ovlivnili, chtěli bychom druhou on-line čítanku věnovat Woodymu a Steině.

Editoři, 2021

BEYOND MEDIA is an online open micro-anthology of Czech translations of various short texts, which could be considered as important for the development of electronic media art, digital culture and critical media studies in general. Part of the translations originate from 2006 and they supposed to be published as an Antology ....which was never published. Since most of the canonical and non-canonical articles in this context are not available in Czech either in 2021, we are publishing some of the translations here, in the procesual version and for study purposes only.

This anthology BEYOND MEDIA TEXTS#2 commemorates the 50 years since the opening of The Electronic Kitchen in New York in 1971. Half a century is a right time when many things and ideas slowly or quickly falling into oblivion, often together with those to whom they belonged. The Vasulkas are authors who's work reflects wide spectre of currents of thought and they acknowledged their inspiration sources, and who directly or indirectly influenced younger generations. We would like the Second (online) Reader to Woody and Steina.

yours Editor, Prague, 2021

První Čítanka série Vašulka Kitchen vyšla v roce 2019 jako pdf a také v tištěné podobě.



obalka

NAUM GABO a ANTOINE PEVSNER - Realistický manifest

BUCKENMINSTER FULLER - Fluid Geography /Tekutá geografie

GUY DEBORD - Théorie de la dérive / Teorie dérive

JACK BURNHAMSystem Esthetics / Systémová estetika

JOHN PERRY BARLOW - Prohlášení nezávislosti kyberprostoru

HAKIM BEY - Information War / Informační válka

HERBERT W. FRANKE - The New Visual Age / Nový vizuální věk

MARK DERY - Culture Jamming

MARTHA ROSLER - Out of the vox

FRANK GILLETTE - Maska v reálném čase

KIT GALLOWAY & SHERRY RABINOWICZ - Welcome to the Electronic Cafe International / Vítejte v Mezinárodní elektronické kavárně

György KEPES - Towards Civic Arts / K občanskému umění

Stan Brakhage - Film a hudba / Film a hudba

David Garcia a Geert Lovink - ABC taktických médií

MCKENZIE WARK - The Hackers manifesto

SHERRY TURKLE - V moci videoher a počítačů

BEATRIZ DA COSTA - Dosažení limitu. Když se umění stavá vědou

RICHARD BARBROOK a ANDY CAMERON - Kalifornská ideologie

ARMIN MEDOSCH - The Next Layer aneb vznikající kultura Open Source

GEORGE LEGRADY - Obraz, jazyk a víra v syntézu

IRA GREENBERG - Code Art: Umění kódování

SIMON PENNY - Adekvátní pedagogika: chybějící část digitální kultury

TED KACZYNSKI - The Unabomber Manifesto

JEAN-PIERRE DUPUY - Utváříme technologie, nebo utvářejí nás?